News

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์ ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 6 เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 42 เดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2563 

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

Download ใบสมัคร ที่นี่

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.องครักษ์ จ.นครนายก

โทร. 0 3739 5085