News

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรม สาขาวิสัญญีวิทยา ปีการศึกษา 2567 แล้ว