News

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์ ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 6 เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 42 เดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครได้ที่ภาควิชา จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560