เอกสารประกอบการเรียน

Learning materials

คลิกที่ชื่อหัวข้อบรรยาย เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

*หมายเหตุ เอกสารประกอบการเรียนและวิดีโอการสอนบรรยายบางส่วนปรากฏอยู่ใน MSTeam ของภาควิชา ปีการศึกษา 2563

Orientation (2019) to AS 501 and AS 511

ASA classification จาก consensus ภาควิชา (ปรับปรุง มกราคม 59)

Anesthesia records 2017 อ.เปิ้ล

Airway management 2017 อ.เปิ้ล

Preanesthetic evaluation2017  อ.ตี้

AHA guidelines 2015 for students อ.ตี้

Common drugs used in anesthesia 2017 อ.ตี้

Blood transfusion 2017 อ.เปิ้ล

Inhalation anesthesia 2019 อ.หน่อง

Acute postop pain management 2017 อ.แอ้

Oxygen therapy 2017 อ.แอม

Spinal anesthesia 2017 อ.แอม

เอกสารประกอบการสอน spinal anesthesia อ.แอม

เอกสารประกอบการสอน Blood transfusion อ.แอม

เอกสารประกอบการสอน Oxygen therapy อ.แอม

เอกสารประกอบการสอน IV cannulation อ.แอม

 

Fluid and Electrolyte imbalance อ.แหม่ม

Acute post op pain management อ.เปิ้ล

Drugs commonly used in anesthesia อ.แอ้

Drugs commonly used in anesthesia อ.หนึ่ง

Oxygen  therapy อ.แอม

Spinal anesthesia อ.แอม

Anesthesia machine อ.หมัน

positive pressure ventilation - I อ.หมัน

positive pressure ventilation - II อ.หมัน

positive pressure ventilation - III อ.หมัน

เกณฑ์การให้คะแนน SEA PUNs&DENs

เกณฑ์การประเมิน Innovation framework

Patient safety SIMPLE handout

Patient safety SIMPLE ppt

ใบงาน Patient safety SIMPLE

14 ThaiFont

Key Feature Problems ที่ควรรู้ก่อนสอบ

และควรใช้ประโยชน์จาก study guide ของภาควิชาด้วย คลิกที่ไอคอนเพื่อดาวน์โหลด

   

บทที่ 1 (71 MB)

   

บทที่ 2 (54 MB)

   

บทที่ 3 (53 MB)

   

บทที่ 4 (42 MB)

   

บทที่ 5 (41 MB)

 

Patient safety part I

Patient safety part II

Surgical Safety Checklist

Entonox use in 'Final Destination 2'

ทบทวนความรู้เมื่อขึ้นปฏิบัติงานในภาควิชา

 คลิกที่ไอคอนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอน Endotracheal intubation part I

ขั้นตอน Endotracheal intubation part II