แผนยุทธศาสตร์ SMART

การมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์ SMARTประจำปีงบประมาณ 2560-2562
ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์
“คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในประเทศ และระดับชาติ”  เอกสารประกอบ คลิกที่นี่ แผนยุทธศาสตร์ SMART

การจัดการความรู้ Knowledge management (KM)

            

การจัดการความรู้เรื่อง การเพิ่มความถูกต้องและรวดเร็ว ของการเบิก รับ ตรวจสอบ และจัดเก็บยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

การจัดการความรู้เรื่อง การให้ความรู้แก่บุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการควบคุมความปวดหลังผ่าตัดด้วยวิธี IV PCA และความรู้ในการใช้เครื่อง IV PCA

การจัดการความรู้เรื่อง การจัดทำคลังข้อสอบ